Säännöt

 

TAMPEREEN SEUDUN VARHAISELÄKELÄISET ry

TASVEL SÄÄNNÖT                          

1 §. Yhdistyksen nimi on

Tampereen Seudun Varhaiseläkeläiset ry, josta käytetään epävirallista nimilyhennystä TASVEL

-          kotipaikka on Tampere

-          toimialueena on Tampereen seutu

2 §. Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

-          toimia eläkeläisten yhdyssiteenä sekä tukea heidän omatoimisuuttaan ja itsetuntoaan

-          valvoa eläkkeellä olevien yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja

-          edistää ja kehittää jäsentensä harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-          järjestää kokous-, tiedotus-, harrastus-, juhla- sekä virkistys- ja kuntoutustoimintaa

-          tekee aloitteita ja esityksiä eläkeläisten olojen parantamiseksi

-          mahdollisuuksiensa mukaan auttaa jäsenistöä eläke- tai muissa sosiaalietuuksissa ilmenevissä ongelmissa antamalla neuvoa ja ohjausta

-          on Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläisten Liiton Tyvel ry:n jäsenjärjestö

-          ylläpitää yhteyksiä muihin vammaisten asioita ajaviin järjestöihin luottamushenkilöihin sekä toimii yhteistyössä sosiaali- ja muiden viranomaisten kanssa.

3§. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi jäsenten suorittaman liittymis- ja jäsenmaksun lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita.

4 §. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen toimialueella asuva yksilöllisellä varhaiseläkkeellä tai muulla eläkkeellä oleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Kannatusjäseneksi pääsevät kaikki ne henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja jotka hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole ikärajaa.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien edistämisessä erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenen hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Kunniajäsentä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta määrää syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenen jos hän on menettelyllään toiminut sääntöjen tai lain vastaisesti. Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksun kahden ( 2 ) vuoden ajalta.

5 §. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää jäsenkokous, jossa jokaisella varsinaisella jäsenellä

on yksi ääni. Vuosikokous pidetään helmikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

6 §. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Esitetään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä tilin-/toiminnantarkastajien lausunto
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7 §. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
 2. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
 3. Päätetään seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarviosta
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 5. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 6. Valitaan edustajat Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläisten Liiton Tyvel ry:n kokoukseen
 7. Valitaan kaksi (2) tilin-/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin-/varatoiminnantarkastajaa
 8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja kerhovastaavien sekä tilin-/toiminnantarkastajien palkkiot.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 §. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja omaisuutta hoitaa hallitus 2§:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittava puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä kahdesta neljään (2-4) varajäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen ja varajäseneksi varsinainen – ja/tai kannatusjäsen.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten kaksi (2) kalenterivuotta siten, että hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen arvan mukaan ja sen jälkeen vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa. Hallituksen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen varajäsenillä on varsinaisen jäsenen läsnä ollessa läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Läsnä oleva varajäsen on kokouksesta poissa olevan varsinaisen tilalla sukunimensä aakkosellisessa järjestyksessä omaten hallituksen varsinaisen jäsenen oikeudet.

Hallitus valmistelee vuosi- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat ja panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.

9 §. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja tarkastuskertomus tulee palauttaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §. Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja allekirjoittamaan puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina yhdessä.

11 §. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa mahdolliset varat käytetään työkyvyttömyyseläkeläisten kuntoutukseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

12 §. Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain määräyksiä.